Půjčovní řád

Půjčovní řád si také můžete stáhnout v lehce tisknutelné verzi – půjčovní řád (PDF, 50kB)

 • Po objednání Vám bude obratem potvrzena objednávka (nejpozději do 12 hodin).
 • Rezervaci je možné stornovat do patnácti dnů před smluveným termínem zcela bezplatně.
 • Bude-li to méně než patnáct dnů, vrátíme Vám 50% zaplacené zálohy. (Výše zálohy se určuje podle charakteru půjčovného.)
 • Půjčovné se platí předem. Buď bankovním převodem na účet č. 2900332173/2010 nebo v hotovosti. V obou způsobech platby jsou zapotřebí dva doklady totožnosti.
 • Materiál Vám zapůjčíme kdykoliv, dle Vašich požadavků. Stejně tak i vrácení.

SMLUVNÍ PODMÍNKY K NÁJEMNÍ SMLOUVĚ

 1. Nájemce je zejména povinen předmět nájmu chránit před nepřiměřeným opotřebením, poškozením, ztrátou, odcizením nebo zničením a vrátit ho pronajímateli v jeho sídle ve stavu, v jakém ho převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Nájemce nesmí předmět nájmu dát do podnájmu nebo půjčovat třetím osobám. Předmět nájmu bude užívat výhradně nájemce, a to řádně a v souladu s účelem, kterému obvykle slouží. Nájemce předmět nájmu užívá výhradně na svou zodpovědnost.
 2. Předmět nájmu je předáván a přebírán ve stavu způsobilém k obvyklému užívání.
 3. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, uvedenou v bodu III. nájemní smlouvy. Den vrácení se nezapočítává do lhůt vypůjčení. Nájemce se zavazuje uhradit nájemné uvedené v bodě IV. nájemní smlouvy. Nájemné je splatné v den uzavření smlouvy, případně dle dohody smluvních stran.
 4. Odpovědnost za předmět nájmu přebírá nájemce okamžikem převzetí a jeho odpovědnost končí okamžikem vrácení (předání) předmětu nájmu pronajímateli. Skončením nájmu se rozumí potvrzené převzetí předmětu nájmu pronajímatelem. Prodloužení doby nájmu může být provedeno pouze se souhlasem obou smluvních stran a v písemné formě.
 5. Náhrada škody:
  Nájemce se zavazuje předmět nájmu pečlivě ochraňovat jak je uvedeno v bodu 1. těchto Smluvních podmínek. V případě odcizení předmětu nájmu nahlásí toto nájemce neprodleně pronajímateli. Půjčovné bude účtováno až do dne nahlášení.
  1. V případě opožděného vrácení předmětu nájmu nájemce hradí pronajímateli smluvní pokutu ve výši sjednaného nájemného za každý den prodlení.
  2. V případě předčasného vrácení předmětu nájmu nájemce hradí pronajímateli za zbytek sjednané doby nájmu smluvní pokutu ve výši 50% sjednaného nájemného.
  3. V případě poškození předmětu nájmu nájemce hradí pronajímateli náklady spojené s opravou věci. Částku určí pronajímatel, a nájemce se zavazuje ji uhradit při vracení předmětu nájmu.
  4. V případě zničení, ztráty nebo odcizení předmětu nájmu nebo jeho části je nájemce povinen uhradit pronajímateli pořizovací cenu příslušného předmětu nájmu nebo jeho části, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy zničení, ztrátu nebo odcizení zjistil; nebude-li to možné, tak na výzvu pronajímatele.
 6. Při vrácení předmětu nájmu pronajímateli je nájemce povinen předložit pronajímateli svůj stejnopis nájemní smlouvy, na kterém bude vyznačeno vrácení předmětu nájmu a jeho stav. Bez jejího předložení nelze předmět nájmu považován za vrácený a nájem za skončený.

Při podpisu smlouvy berte tuto skutečnost na vědomí.